Transparency

Transparency International EU приветства усилията на Европейския парламент за по-голяма данъчна прозрачност и полага усилия, за да прекрати секретността, обгръщаща дейностите, структурите и плащанията на данъци на мултинационалните компании. Въпреки това, едно изменение, внесено от ALDE: Алианс на либералите и демократите за Европа, и подкрепенo от центристко-дясната EPP: Група на Европейската народна партия (Християндемократи) предвижда един значителен пропуск, който може да подкопае цялото предложение, твърдят от Transparency International EU.

Следвайки публичната гласност, предизвикана след скандалите около Lux Leaks и Panama Papers, миналата година Европейската комисия излезе с предложение, че големите мултинационални компании следва да публикуват финансова информация на основата на принципа на всяка страна поотделно.

Въпреки това, информацията би следвало да бъде разбита само за операции в рамките на ЕС и на един предстоящ за определяне списък на данъчни убежища.

Депутатите от Парламента на Европа гласуваха за подобряване на тези мерки, включвайки в обхвата на предложението юрисдикции извън рамките на ЕС. Последното изменение, обаче, отслабва тази възможност, като предоставя на мултинационалните компании клауза за измъкване, която ще им позволи да избегнат разкриването на важна информация, която считат за „чувствителна от търговска гледна точка“, според Transparency International EU.

Освен засилената работа, която европейските депутати положиха върху законодателството, това изменение в последната минута прави текста толкова водонепропусклив като гъба,“ заяви Елена Гайта, политически директор по корпоративна прозрачност в Transparency International EU. “Изключително разочароващо е, че след всички усилия на Парламента за създаване на разследвания и специални комисии по данъчни въпроси те не успяха да постигнат съгласие за обща позиция. Членовете на ЕП следва да демонстрират без съмнение подкрепата си за данъчната прозрачност и корпоративната отчетност, като премахнат тази клауза “на излизане” при пленарно гласуване”, продължи Гайта.

Една глобална среда на сложни данъчни правила и фискална непрозрачност са дали възможности на мултинационалните компании да използват „вратички“ в глобалната данъчна система. Повишената прозрачност относно това, къде компаниите извършват икономическата си дейност и плащат своите данъци, би помогнала да се хвърли светлина върху причините и последиците от избягването на корпоративния данък. Тя също би вдигнала „червени флагове“ около корупционните рискове и би разкрила потенциалните случаи на прикрити споразумения, както и би дала възможност на обществеността и политиците да определят необходимите реформи за борба с избягването на данъци и агресивното данъчно планиране, според Transparency International EU.

От друга страна, въпреки усилията между страните да постигнат по-амбициозен текст, разширяващ обхвата на изискванията за отчитане операциите на компаниите из целия свят, днес текстът рискува да не достигне основната си цел, според групата. Тя може да бъде допълнително разводнена, тъй като законодателството навлиза в “трилогии” – преговори при закрити врати между Парламента, Съвета и Комисията.

Бележки на редактора:

  1. Предпазната клауза, внесена от групата ALDE, гласи следното:

За да се защити чувствителната търговска информация и да се осигури лоялна конкуренция, държавите-членки могат да разрешат временна липса на една или повече специфични данни, изброени в член 48c от настоящата директива, по отношение на дейности в една или повече специфични данъчни юрисдикции, когато естеството им е такова, че би накърнило сериозно търговската позиция на засегнатите предприятия, споменато в член 48б, параграф 1 и член 48б, параграф 3. Пропускът няма да възпрепятства справедливото и балансирано разбиране на данъчната позиция на предприятието. Пропускът ще бъде посочен в отчета заедно с обяснение защо това е така и с позоваване на съответната данъчна юрисдикция.

  1. Държавите-членки ще направят тези пропуски предмет на предварително разрешение от националния компетентен орган. Всяка година предприятието ще изисква ново разрешение от компетентния орган въз основа на нова оценка на искането. В случай, че информацията не изпълни изискването, посочено в параграф 4, тя незабавно ще бъде предоставена на разположение на обществеността.
  2. Държавите-членки ще уведомят Европейската комисия при предоставянето на такава временна дерогация и ще предават по защитен начин изпуснатата информация с подробните обяснения за направения пропуск. На годишна база Европейската комисия ще предоставя на своя уебсайт получените нотификации и обясненията, дадени в параграф 4 от настоящия член.
  3. Комисията ще проверява дали изискването е надлежно спазено и ще контролира използването на такава временна дерогация, разрешена от националните органи.
  4. В случай, че след оценка на получената информация съгласно параграф 5, Комисията реши, че изискванията на параграф 4 не са изпълнени, предприятието незабавно ще предоставя информацията на разположение на обществеността.
  5. Чрез делегиран акт Комисията ще приема насоки за подпомагане на държавите-членки при определянето на случаи, при които публикуването на информация ще се счита за сериозно накърняване търговската позиция на предприятията, за които се отнася.

Оригиналният текст на публикацията може да прочетете на сайта на Transparency International EU.