Transparency

Whistleblowing International Network в партньорство с европейското представителство на Transparency International и EUROCADRES представиха нова он-лайн платформа за наблюдение на транспонирането на Директива (ЕС) 2019/1937 за защита на разобличителите в Европа.

Платформата EU Whistleblowing Monitor е продължение на сътрудничество на широка коалиция от организации на гражданското общество, които проследяват процеса на въвеждането на защита за разобличителите в Европейския съюз. Държавите членки имат време за това до 17 декември 2021 г.!

За какво става дума?

Директива (ЕС) 2019/1937 относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза, създава общоевропейска рамка за защита на разобличителите. Документът предвижда минимални общи стандарти за създаване на сигурни канали за подаване на сигнали, гарантиране на правна защита и подпомагане на сигнализиращите за нередности и въвеждане на ефективна система от санкции, за да се пресекат случаите на тормоз.

Какво се очаква от държавите членки?

Всички държави членки следва да предприемат сериозна правна и институционална реорганизация. Много от тях ще трябва да приемат нов закон или съществени изменения в съществуващите. Всъщност, само в 10 от държавите в Европейския съюз има нарочно законодателство за защита на разобличителите.

В момента – около 18 месеца след началото на двугодишния период за транспониране, само няколко държави работят по проект на законодателство, а в други са започнали консултации със заитересованите лица. Сериозно забавяне е констатирано в неотдавнашното проучване на Transparency International и WIN. Две трети от държавите членки имат съвсем малък или изобщо никакъв напредък, а прозрачността и участието на засегнатите страни са широко пренебрегвани.

Как работи EU Whistleblowing Monitor?

За проекта допринася екип от над 30 национални редактори – представители на гражданския сектор, които споделят разбирането, че защитата на разобличителите е ключов елемент от демократичния процес. Те проследяват процесите на национално ниво и обменят добри практики. Националните редактори, сред които е и Асоциация „Прозрачност без граници“ даряват своето време и експертиза за проекта.

EU Whistleblowing Monitor е предназначен за всички граждани, които искат да знаят дали тяхното правителство възприема защитата на разобличителите насериозно и е ангажирано с въвеждането на тази защита на национално ниво. Колкото повече хора подкрепят защитата на разобличителите на корупция и нередности, толкова по-вероятно е да осигурим наистина ефективна защита!