Transparency
Transparency International – световната коалиция за борба с корупцията

Transparency International (TI) e политически безпристрастна коалиция, която осъществява дейността си посредством мрежа от над 90 представителства по цял свят и Международен Секретариат в Берлин, Германия. Основател на организацията е д-р Питър Айгън, Председател на Борда на директорите е г-жа Делия Ферейра Рубио.

Българското национално представителство на Transparency International – Асоциация „Прозрачност без граници“ е учредена през юни 1998 година. Сред учредителите са изтъкнати личности от всички области на обществения живот.

Мисията на Асоциация „Прозрачност без граници“ е обединяването на усилията на държавните институции, местните власти, частния сектор и медиите с цел провеждането на системни реформи и предприемането на конкретни действия срещу разпространението на корупцията в страната.
Основен приоритет на Асоциацията е инициирането и прилагането на методи и програми за противодействие на корупцията на национално и регионално равнище.
Целта на организацията е да мобилизира структурите на гражданското общество и бизнеса, както и на представителите на  правителствените и академичните среди в опитите си да намали корупцията на национално, регионално и международно равнище.
Основни цели и задачи на Асоциация „Прозрачност без граници“:

Провеждане на изследователски инициативи по проблемите на корупцията чрез мобилизиране на усилията на обществени фигури, учени и експерти в съответните области;

Системно набиране, представяне и разпространение на аналитична информация сред държавните институции, бизнеса, гражданските организации и медиите;

Разработване, тестване и осъществяване на разнообразни граждански инициативи и проекти, насочени към намаляване на корупцията;

Дългосрочно сътрудничество с централната и местните власти, с експерти в държавната администрация и неправителствени организации с подобна насоченост с цел създаване на стабилна мрежа от обществени коалиции, работещи по проблемите на борбата с корупцията.