Transparency

Асоциация „Прозрачност без граници“ осъществява проект „Антикорупционен мониторинг на Община Видин. Проектът се осъществява в партньорство със Сдружение „РАЙС“ и е съфинансиран от Европейския социален фонд, по Оперативна програма „Добро управление (2014-2020)“.

Проектът цели насърчаване на откритото и отговорно местно управление чрез подобряване на антикорупционната среда в Община Видин, като предвижда осъществяването на граждански мониторинг върху дейността на институциите на месна власт и местно самоуправление в община Видин и формулиране на препоръки за повишаване на нейния антикорупционен капацитет.

Общата цел на проектът е насочен към разработване на методически инструмент за оценка на антикорупционната инфраструктура на община Видин, практическо реализиране на гражданския мониторинг с цел оценка на антикорупционната инфраструктура на Община Видин и нейното съответствие със съществуващата нормативна база и добри практики, изготвяне на препоръки за подобряването й, включително за адресиране на идентифицираните нужди в политическите документи, както и осъществяване на застъпнически действия за преформулиране на политиките, подобряване на средата и приложението на антикорупционен инструментариум.

Целеви групи, заинтересовани от изпълнението на проекта са: местните власти, бизнес, граждански организации и граждани.

През 2022 г. екипът на Асоциация „Прозрачност без граници“ изработи Методика за мониторинг и оценка на антикорупционната инфраструктура на Община Видин. Тя се основава на анализ на правната рамка, регулираща дейността на институциите на местната власт и местното самоуправление, като наред с дефинираните показатели за оценка на оценка на системата за корупция съдържа и добри практики в сферата на превенцията и противодействието на корупцията на местно ниво.

През 2023 г. от изпълнението на проекта, методиката ще бъде приложена от изследователския екип, като следва да послужи за мониторинг на дейността на местните власти и за анализ с изводи и препоръки за подобряване на управлението и функционирането на институциите на местно ниво.  За да бъде постигнат напредък – изпълнение на препоръките от страна на публичните власти – в края на проекта е предвидена кратка застъпническа кампания, в която резултатите от мониторинга и препоръките ще бъдат представени на местната общественост.

Изработени продукти от проекта са: