Transparency

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

През последните дни станахме свидетели на медийни публикации и политически коментари, които поставят въпроси относно причините за наличието на допълнителен брой машини за гласуване, условията за тяхното съхранение и начина, по който ЦИК осъществява контрол върху машинното гласуване. Важни решения, свързани с методическото ръководство върху работата на секционните комисии, с организацията и контрола върху изборния процес, не могат да бъдат постигнати поради тясно партийни сметки, разделение сред членовете на ЦИК и невъзможност да бъде постигнато необходимото мнозинство. Същевременно изтичат разумните срокове за предприемане на важни действия и решения, които засягат работата на хиляди членове на избирателните комисии в страната и в чужбина.

Призоваваме членовете на ЦИК да загърбят политическите пристрастия и да вземат решения, които гарантират адекватната организация, прозрачността и доверието в изборния процес. В тази връзка Асоциация „Прозрачност без граници“ призовава ЦИК да предприеме следните действия и решения:

  1. Относно гласуването в чужбина – да постигне консенсус за приемане на методическите указания за работата на избирателните комисии в чужбина. Припомняме, че всички разумни срокове за приемане на тези указания са изтекли и е недопустимо секционните комисии в чужбина да не разполагат с яснота за техните ангажименти.
  2. Относно използването на машините за гласуване – да даде указания на секционните комисии в страната за (1) оповестяване на видно място в секциите на серийния номер на всяка машина и (2) публикуване в изборния ден на страницата на ЦИК на списък с разпределението на машините по секциите с техните серийни номера. Подобно решение може да даде увереност на гражданите, че изборният процес се осъществява само с проверени и сертифицирани машини, и да разсее спекулациите за изкривяване на вота на избирателите.
  3. Относно броенето на разписките в определените секции – да даде изрични указания на секционните комисии (1) да определят член от комисията, който следи за спазване на правилата за боравене с разписките, в т.ч. да не бъдат изнасяни разписки извън изборното помещение, (2) да съхраняват и пренасят разписките при условия, аналогични с тези за хартиените бюлетини.

Напомняме, че според изборния кодекс ЦИК е институцията, която има основните правомощия по подготовката, провеждането и контрола върху протичането на изборния процес, и която носи основната отговорност за неговото законосъобразно и ефективно провеждане.

Призоваваме всички членове на ЦИК да надмогнат политическите си пристрастия и да не спъват работата на всички нива на изборната администрация, включително и своята работа. Българските граждани имат нужда от институция, която се държи на висотата на обществените очаквания и на международните стандарти, и функционира по начин, който изгражда доверие в изборния процес.

София, 9 ноември 2021 година

АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“

TRANSPARENCY INTERNATIONAL – BULGARIA