Transparency

Асоциация „Прозрачност без граници“ настоява за изсветляване на лобистката дейност и работи за въвеждане на регламентация за лобирането повече от 20 години.

От 2023 г. сме част от „Работната група за създаване на концепция за лобистката дейност“ към Министерство на правосъдието и се застъпваме последователно за прилагане на принципите на прозрачност, почтеност, отчетност и справедлив достъп на заинтересованите страни като основни принципи на Концепцията.

На 18 януари 2024 г. Асоциация „Прозрачност без граници“ изпрати становище относно Концепцията за регулиране на лобистката дейност в България до Министерство на правосъдието, която бе създадена в сътрудничество и консултация със заинтересованите страни.

Асоциация „Прозрачност без граници“ обръща внимание върху следните елементи в процеса на изготвяне на законодателството:

  • Определението за лобистка дейност, предложено в концепцията не трябва да отстъпва от международните стандарти и принципи.
  • Необходимо е да се обособят няколко категории лица, спрямо които да бъде прилаган по различен начин режима на регламентация на лобистка дейност, съответно – различен режим на регистрация.
  • Взаимодействието между лобисти и лица, заемащи публична длъжност, следва да бъде прозрачно, да увеличава публичността на процеса на работа на публичните институции, да допринася за участието на заинтересованите страни и да насърчава общественото доверие и публичния контрол.
  • Ясни и приложими стандарти на поведение и система за управление на конфликта на интереси, кодекси на поведение – за всички лица, заемащи публична длъжност трябва да действат приложими правила, които предписват стандарти на поведение, включително по отношение взаимодействието им с трети страни.
  • При нормативната уредба на лобирането следва да се има предвид и свикването и работата на работните групи. На първо място участниците следва да се подбират при отчитане на разнообразието на интереси. На следващо място преди същинското стартиране на работа участниците следва да декларират какви интереси представляват, както и да посочат свързаност, включително и минала, с лица, които имат интерес от разглеждания въпрос.
  • Асоциация „Прозрачност без граници“ е готова да предложи създаване на форма на взаимодействие – институционализиран диалог, с участието на ангажираните институции, лобиращи, адресати на лобистка дейност, неправителствения сектор и академичната общност, които да се събират периодично за преглед и обсъждане на нормативната рамка, празнини и предизвикателства в процеса на прилагането й.

Може да се запознаете с пълния текст на Становището, което Асоциацията изпрати до Министерство на правосъдието.

Допълнителна информация относно регулирането на лобистката дейност в България ще намерите тук:  http://lll.transparency.bg/