Transparency

На 12 юли Европейският парламент одобри текста на проект за Директивата на ЕС относно защитата на лицата, ангажирани в участието на обществеността, от стратегически съдебни производства. Предстои обсъждане, постигане на съгласие и финализиране на текста от Европейската комисия, Парламента и Съвета на ЕС, което е планирано да се случи в рамките на Испанското председателство на Съвета, приключващо на 31.12.2023.

Стратегическите съдебни дела срещу публичното участие или още „дела-шамари“ са все по-разпространена форма на тормоз и цензура, използвана срещу журналисти и защитници на правата на човека в ЕС.

Какво представляват стратегическите съдебни дела срещу участието на обществеността?

 • Явно неоснователни или неправомерни съдебни дела, използвани като все по-разпространена форма на тормоз и сплашване от влиятелни лица, лобистки групи, корпорации и държавни органи срещу лицата и организациите, които изразяват критики или предават послания, неудобни за тях, по въпроси от обществен интерес;
 • Целта на тези искове не е свързана с упражняване на правото на достъп до правосъдие и дори спечелване на делото, а цензура и заглушаване на критиците чрез натоварването им с участие в правни производства, които отнемат време, свързани са със сериозни разходи за правна защита и неблагоприятно въздействие върху репутацията им, така че да се откажат от критиката и опозицията си;
 • Тези производства често водят до забавяне или напълно спиране на публикуването на информация от обществен интерес.;
 • Исковете имат потенциален възпиращ ефект върху журналисти и защитници на правата на човека да информират и отстояват позициите си в обществен интерес под заплаха от ответни действия.

Какво предвижда проекта на Директива и защо приемането й е важно за защитата на обществения интерес, правата на човека, свободата на словото и независимостта на медиите в ЕС?

 • Дава дефиниция за „неправомерни съдебни производства, насочени срещу участието на обществеността“ – съдебни производства, образувани във връзка сучастието на обществеността, които са напълно или частично неоснователни и чиято основна цел е да се предотврати, ограничи или санкционира участието на обществеността;
 • Регламентира процесуални гаранции за защита на физическите и юридическите лица, ангажирани в участието на обществеността по въпроси от обществен интерес, по-специално журналистите и защитниците на правата на човека, от граждански и търговски съдебни производства с трансгранично значение, насочени срещу участието на обществеността като:
 • Обезпечение – сезираният съд или правораздавателен орган може да изиска от ищеца да предостави обезпечение за процесуалните разноски или за процесуалните разноски и вредите, ако счита такова обезпечение за подходящо с оглед на наличието на елементи, които са признак за неправомерно съдебно производство;
 • Прекратяване на ранен етап на явно неоснователни съдебни производства
 • Правни средства за защита срещу неправомерни съдебни производства
 • Встъпване на трети лица – съдът или правораздавателният орган, може да приеме, че неправителствени организации, които защитават или насърчават правата на лицата, които се ангажират в участието на обществеността, могат да вземат участие в тези производства, като оказват подкрепа на ответника или предоставят информация
 • Директивата предвижда въвеждане на правни средства за защита на лицата, засегнати от неправомерни съдебни производства, насочени срещу участието на обществеността като присъждане на разноските по делото и обезщетение за вреди;
 • Предвижда се и възможността съдилищата и правораздавателните органи, сезирани с неправомерното производство да могат да налагат ефективни, пропорционални и възпиращи санкции на страната, която е образувала производството.