Transparency

 

От насърчаване на правни и културни промени до насърчаване на широка обществена подкрепа, Transparency International работи за свят, който последователно подкрепя лицата, подаващи сигнали.

Лицата, подаващи сигнали за нередности, играят решаваща роля в борбата за по-справедлив свят. На Световния ден на лицата, подаващи сигнали за нередности, 23 юни, отбелязваме смелостта и решимостта на хора по целия свят, които говорят открито срещу неправомерните действия и приветстваме положителните промени, които те носят. Днес обаче е и ден, в който трябва да се признаят предизвикателствата, пред които често са изправени, и защитата, от която се нуждаят, за да говорят. Transparency International непрекъснато се стреми да предоставя тази подкрепа на лицата, подаващи сигнали за нередности, така че да могат да продължат да използват гласовете си за справедливост.

Хората, съобщили за нередности, като тези в 12-те вдъхновяващи истории от цял свят са помогнали за опазването на обществените средства, защитата на околната среда и опазването на общественото здраве – но  им често са били трудни. Без подходяща защита лицата, сигнализиращи за нередности, могат да бъдат изправени пред лични, професионални и правни атаки – включително уволнение, понижаване в длъжност и наказателно преследване – които вредят на тяхното психическо или физическо благосъстояние. Хората могат да бъдат възпрени, ако рисковете от докладването изглеждат твърде големи или ако се страхуват, че няма да бъдат взети на сериозно. Например, Глобалният корупционен барометър на Transparency International – Европейски съюз показва, че само 47% от хората в ЕС смятат, че могат безопасно да съобщават за корупция, а 45% се страхуват от репресии. Жените са по-малко склонни от мъжете да вярват, че могат безопасно да подадат сигнал за корупция или да мислят, че гражданите могат да предизвикат промяна по отношение на корупцията.

Това означава, че нарушенията могат да останат незабелязани.

Независимо от това, всяка година лицата, подаващи сигнали за нередности по целия свят, говорят открито и защитават обществения интерес. През 2022 г. Центърът за  застъпничество и правни консултации на Transparency International в Пакистан (ALAC) получи жалба, в която се съобщава за официалното тайно споразумение с две частни петролни компании, което струва на държавата 1,13 милиарда рупии (3,9 милиона долара) неплатени възнаграждения. Защитавайки самоличността на разобличителя, представителството на Transparency International в Пакистан пише до министър-председателя с искане регулаторите да разследват. Кабинетът на министър-председателя издаде инструкции за възстановяване на възнагражденията две седмици след като генералният директор на петролните концесии отговори на писмото, заявявайки, че “федералното правителство няма какво да каже”.  Министерството на финансите получи плащане от двете компании през февруари 2023 г., осигурявайки жизненоважни ресурси за народа на Пакистан.

Гарантиране, че държавите изпълняват ангажиментите си

Строгите закони за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, и общественият контрол са от съществено значение за защитата на гражданите и институциите от корупция. Много случаи могат да бъдат предотвратени или оповестени, ако хората са оправомощени да се явят и да докладват за тях на своя работодател, съответните органи или гражданското общество. От подпомагане на формулирането на международните стандарти и националните закони до предоставяне на подкрепа в отделни случаи, Transparency International работи, за да гарантира, че жертвите и свидетелите на корупция имат достъп до безопасни и ефективни механизми за докладване на нарушения и получаване на обезщетение, и това се случва в среда на обществена подкрепа.

От 2019 г. насам се застъпваме за това държавите-членки на Европейския съюз (ЕС) да транспонират  Директивата на ЕС за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, в националното си законодателство по начин, който гарантира защитата на всички лица, сигнализиращи за нередности, а не само на тези, които съобщават за нарушения на законите на ЕС, както се изисква от директивата. И все пак две години и половина след крайния срок на ЕС пет държави все още не са транспонирали директивата в закон. Продължаваме да оказваме натиск, докато всички държави не приемат висококачествено законодателство, основано на съдържателни консултации със заинтересованите страни, което защитава всички лица, сигнализиращи за нередности.

Създаване на инструменти за защита на лицата, сигнализиращи за нередности

Приемането на закони е само първата стъпка към постигане на защита на лицата, сигнализиращи за нередности. Работодателите също така трябва да създадат вътрешни системи за подаване на сигнали за нередности, които осигуряват безопасни канали за подаване на сигнали, защитават лицата, подаващи сигнали от ответни действия с цел отмъщение и гарантират, че организацията действа по тези сигнали. Тези системи са мощни инструменти за управление и превенция на риска, които помагат да се защити обществения интерес и да се защитят организациите от последиците от неправомерно поведение.

За да помогне на публичните и частните организации да прилагат ефективни вътрешни системи за подаване на сигнали за нередности, и да изпълняват задълженията си съгласно директивата на ЕС – Transparency International разработи принципи за най-добри практики. Те могат да се използват от организации във всички сектори и държави за разработване и прилагане на механизми за подаване на сигнали за нередности, които ефективно предотвратяват, откриват и се справят с корупцията и други закононарушения.

Борба с корупцията случай по случай

Центровете за правна консултация за пострадалите от корупция (ALAC) в световната мрежа на Transparency International са получили сигнали от повече от 320 000 души, включително лица, съобщили за нередности. Ние им предоставяме надеждни правни съвети и подкрепа, както преди да подадат сигнала, за да се намалят личните рискове и да се подобрят шансовете за успех, така и след това, за да се справят с отмъстителни действия или бездействие.

С тази подкрепа хората по света постигнаха значителна промяна, на местно или системно ниво, потвърждавайки, че всеки човек може да допринесе в борбата с корупцията. В Косово човек, подал сигнал дори помогна за подобряване на механизмите за докладване на други лица, подаващи сигнали за нередности.

През 2022 г. той уведоми нашия местен Център за правна консултация за пострадалите от корупция (ALAC), че институцията, за която е работил в сектора на правосъдието, не е назначила служител, който да се занимава с вътрешни случаи на подаване на сигнали, както изисква законът. След разследване представителството на Transparency International в Косово публикува доклад, разкриващ подобни пропуски в сектора на правосъдието. В отговор много институции назначиха служител за подаване на сигнали и насърчават хората да съобщават за корупция.

Изграждане на солидарност

Освен че подкрепя отделни случаи на лица, сигнализиращи за нередности, и укрепва правните и институционалните рамки, Transparency International насърчава обществена подкрепа за подаване на сигнали срещу неправомерни действия. Въпреки че лицата, подаващи сигнали за нередности, често рискуват поминъка си, а понякога и живота си, за да разкрият корупцията, на много места на тях се гледа с подозрение. Работим в световен мащаб, за да разсеем негативните възприятия за лицата, подаващи сигнали за нередности, и да повишим осведомеността за тяхната жизненоважна роля в борбата за по-справедливо общество.

 

Присъединете се към нас на Световния ден на лицата, подаващи сигнали за нередности, 23 юни, за да отпразнуваме приноса на хората, които смело говорят срещу нередностите в борбата за свят без корупция.

Европейските центрове ALAC на Transparency International са подкрепени  от Speak Up Europe, финансиран от ЕС проект, насочен към предотвратяване на корупцията във високорискови райони в ЕС, като дава възможност на хората да съобщават за неправомерно поведение пред публични, частни и граждански организации, които могат да предприемат действия.