Transparency

На 20 ноември 2023 г. Асоциация „Прозрачност без граници“ проведе работна среща с Министъра на правосъдието, доц. д-р Атанас Славов, на която бяха обсъдени създаването на ефективна нормативна уредба за регулиране на лобистките дейности в България, както и предложението за Директива на ЕП и на Съвета относно борбата с корупцията.

Асоциация „Прозрачност без граници“ бе част от работната група в Министерство на правосъдието за изготвяне на Концепция за регулиране на лобистките дейности в България.

В България съществуват различни канали за представителство на интереси при вземането на решения, но политическата и правна среда не дават достатъчни гаранции за прозрачност на лобистката дейност.

Същевременно са налице и съществени дефицити в редица закони, които имат отношение към сферата на лобирането: например нормативната рамка на достъпа до обществена информация, политическото финансиране, конфликта на интереси.

Асоциация „Прозрачност без граници“ смята, че трябва внимателно да се прецени, до колко председателят на Сметната палата е подходящо да бъде определен като органът, които да осъществява контрол по прилагането на новата регламентация. Сливането на функции по даване на методически указания, ръководство, контрол и налагане на административни санкции в един орган е проблематично.

Асоциация „Прозрачност без граници“ препоръчва въвеждането на правни и процедурни механизми, които насърчават прозрачността и почтеността на лобистката дейност. Такъв инструмент например е „законодателно досие“ към всеки проект за нормативен акт, което посочва осъществените контакти със заинтересовани страни във връзка с подготовката му. Важно е също да се въведе  Публичен регистър на организациите-вносители на писмени становища в парламентарните комисии и да бъде приет парламентарен Етичен кодекс. От друга страна, обществените консултации трябва да бъдат организирани по удобен и достъпен за заинтересованите страни начин чрез публикуване на годишна законодателна програма на Народното събрание, публикуване на предварителни концепции за нуждата и очаквания ефект от нормативния акт, публикуване на стенограми за проведените консултации към всеки проект за нормативен акт.

По време на срещата бе обсъдено и предложението за Директива на ЕП и на Съвета относно борбата с корупцията, както и предизвикателствата в борбата с корупцията, например във връзка с обществените поръчки, почтеността на публичната администрация, стопанската среда и сектора на здравеопазването.

Асоциация „Прозрачност без граници“, заедно с Министерство на правосъдието продължават своето сътрудничество по създаването на ефективна нормативна рамка за лобирането, както и за инициативи свързани с върховенството на закона.