Transparency

На 28 октомври 2014 г. Асоциация „Прозрачност без граници” официално представи Методологията за оценка на Местната система за почтеност в България, разработена в рамките на проект „Регионален антикорупционен индекс”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.

Участие в събитието взеха представители на областните администрации, областните обществени съвети за превенция и противодействие на корупцията в страната, общинските администрации на общините областни центрове, Националното сдружение на общините в Република България, както и представители на националните медии.

Методологията ще послужи за оценка на институциите и структурите, които стоят в основата на системата за почтеност на ниво местно самоуправление в България, включително общински съвет, кмет и общинска администрация, политически партии, полиция, съдилища, медии, гражданско общество, бизнес.  Изследването ще обхване всички 28 общини в областните центрове на територията на страната в рамките на периода 2015-2017 година. В изследователската работа ще се включат представители на неправителствени организации-партньори от всички общини – областни центрове в страната.

Очаква се първият Индекс на местната система за почтеност в България да бъде публикуван през есента на 2015 година. Той ще даде възможност за съпоставка на ефективността на системите за почтено управление и противодействие на корупцията в 28-те области на страната. Същевременно Индексът ще бъде и основа за обмен на добри управленски и организационни практики, както и за подпомагане на общините, получили най-нисък резултат, да развият своя капацитет, роля и механизми за почтено публично управление и развитие.