Transparency

Две неправителствени организации изпълняват проект за повече прозрачност в управлението с активното участие на местната власт и гражданите в област Шумен.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд (ЕСФ) и Оперативна програма „Добро управление“ и е озаглавен „ ЗА” открито и прозрачно партньорско управление в област Шумен“.

Водеща организация е Сдружение „Демократично Сдружение Искам да Знам“, а негов партньор е Сдружение „Асоциация прозрачност без граници“.

Стойността на проекта е 59 067,36 лева, като 85% от средствата са предоставени от ЕСФ, а останалите 15% са национално съфинансиране.

Проектът стартира на 23 август 2022г. и ще приключи на 23 ноември 2023г. Основните дейности са в три направления. Първото е свързано с проучвателна работа и по-конкретно с организирането на анкетно проучване на съществуващи модели при обслужване на граждани от служители на общинските и областната администрации с акцент върху механизми, които администрациите прилагат за предотвратяване на злоупотреби с власт, корупция и конфликт на интереси. Второто направление е насочено към създаване на механизми за партньорско управление с активното участие на гражданите. Предвидени са поредица от дискусии на сформирани за целта работни групи с участието на местната власт, гражданите и бизнеса. Във фокуса им е подобряване на работата на администрациите и предотвратяване на практики, които водят и до съдебни дела, в резултат на лошо административно обслужване, конфликт на интереси и корупция в администрацията. Третото направление е активен граждански мониторинг, който ще се съсредоточи върху прилагането на препоръчани от консултативните групи нови модели на работа в администрацията, с които тя ще подобри обслужването на гражданите и своята прозрачност.