Transparency

Инициативата цели да обвърже достъпа до инвестиции и финансиране на общините с представянето им в механизма на разработения и апробиран от „Прозрачност без граници“ Индекс на Местната система за почтеност, който оценява качеството на управлението на местно ниво през призмата на прозрачност, отчетност и антикорупционни усилия. Общините с висока степен на интегритет следва да имат приоритетен достъп до инвестиции и финансиране.

Индексът на Местната система за почтеност се прилага от АПГ от 2015 г. и не еднократно е демонстрирал позитивните резултати в стимулирането на общините към добро управление и ограничаване на корупционните практики чрез създаването на „приятелска“ конкуренция и обмяната на добри практики между тях.

Чрез промените в правителствената стратегия за 2021-2027 г. и въвеждането на позитивните стимули за инвестиции и финансиране, се надяваме да са предпоставка за въвеждане на световни практики в доброто управление и да съдействаме за преодоляването на корупционните дефицити на местно ниво.