Transparency

Асоциация „Прозрачност без граници“ участва в международно събитие на тема: Empowering CSOs, public institutions, companies and authorities to prevent, detect and address corruption”, коeто Transparency International в сътрудничество с националните представителства на Италия, Словения и Унгария и представители на Генерална Дирекция „Провосъдие“ на Европейската комисия, проведе на 16 ноември 2023 година в Брюксел.

По време на събитието дискутирахме транспонирането на Директива 1937/2019 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза, която предлага достатъчна рамка от минимални общи стандарти за защита на лицата, подаващи сигнали на нередности в Европа, както и предизвикателствата пред отделните държави – членки, така че да гарантират възможно най-добра защита на подателите на сигнали.

Представители на Главна Дирекция „Правосъдие“ поставиха акцент върху прилагането на Директивата за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения две години след крайния срок за транспониране.

Transparency International представи основните резултати от своя доклад, който отразява законодателството и картографиране на транспонирането на Директивата в 20 държави-членки на Европейския съюз, сред които и България, оценявайки дали отговарят на минималните изисквания на Директивата и най-добри практики в избрани области.

Като гост – лектор бе поканен и г-н Флориан Флоров от Дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси“ в Министерство на правосъдието на Република България. По време на своето изказване  представи предимствата и предизвикателствата пред приемане на българското законодателство за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения, както и контекста на общите усилия на държавите-членки на ЕС да създадат ефективни системи за защита на подаващите сигнали.

Асоциация „Прозрачност без граници“ и останалите представителства на Transparency International в Италия, Словения и Унгария подчертаха необходимостта от безопасни онлайн канали за подаване на сигнали, както и насърчаване на подаването на сигнали за корупция във високорискови сектори, включително чрез представяне на инструмента Globaleaks за приемане на сигнали за корупция и друг вид нередности.

Събитието е част от проект Speak Up Europe , който насърчава гражданите в Европа да подават сигнали за нарушения и нередности пред публични, частни и граждански организации, които могат да предприемат действия, за да предотвратят корупцията във високорискови зони. Проектът е финансиран от Европейската комисия, Фонд „Вътрешна сигурност – Полиция“.