Transparency

Асоциация „Прозрачност без граници“ участва в енергийната дискусия „Да намалим сметките – енергийната бедност и цените“ на 01 декември 2022 г., по покана на Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП.

България е сред най-засегнатите държави, а междувременно страната ни трябва да изпълни ангажимент по Плана за възстановяване и устойчивост относно мерките за справяне с  енергийната криза.

Изпълнителният директор на Асоциация „Прозрачност без граници“, г-н Калин Славов представи необходимостта от въвеждането на стандарти за бизнес интегритет в сектор „Енергетика“, тъй като енергийният сектор продължава да се характеризира със системни проблеми  в управлението.

Липсата на подход и прилагането на добри бизнес практики, както от страна на държавата, така и от отделните енергийни компании още веднъж доказва, че българската енергийна политика е остаряла и неефективна, а сред причините за това са лошото управление, непрозрачността и липсата на отчетност.

По-голямата част от компаниите  са фокусирани върху изпълнението на задължителните изисквания към работата им, които произтичат от европейското и местно законодателство. Малка част от компаниите отделят място в своята дейност за доброволни бизнес практики. Дружествата в енергийния сектор са регулирани в една или друга степен от държавен регулаторен орган – Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Наличието на по-голям от обичайния брой законови и подзаконови документи, характерни за компаниите в регулация, които дружествата в сектора трябва да спазват, обуславя редица специфики в тяхното бизнес поведение и пазарните им практики.

Асоциация „Прозрачност без граници“ призовава българката държава и компаниите в сектор Енергетика“ да въведат механизми за добро управление и бизнес интегритет,  които да допринесат за повече прозрачност, отчетност и почтеност  в управлението на държавните енергийни компании, в начина на структуриране и управление на обществените поръчки, включително и в големите енергийни проекти, в които България участва.

Асоциация „Прозрачност без граници“ работи активно за въвеждането на стандарти за бизнес интегритет в сектор „Енергетика“ и ще продължава да настоява за предприемане на действия от страна на българската държава.