Transparency

Основни принципи за бизнес интегритета в частния сектор и очакванията на финансовите институции при тяхното въвеждане, бяха акцент в един от панелите на  Международната конференция за колективни действия.

Представителите на ключови международни, финансови институции отправиха послания, свързани с концептуализирането на бизнес интегритета и неговото място в една организация, проактивната позиция за откриване и намаляване на риска и подобряване на координацията между дейностите относно екологичните, социални и управленски аспекти (ESG), както и подобряване на сътрудничеството и разпространението на добри практики.

Прогнозата на експертите е че рамката за бизнес интегритет трябва да се преориентира и компаниите да засилят вътрешните си системи, за да покажат въздействие върху развитието, което инвеститорите и финансовите институции търсят.

Въвеждането на политики и инструменти за бизнес интегритет и съответствие е признато като важна цел в целия сектор и голяма част от финансовите институции го поставят като условие и праг на съответствие, които трябва да бъдат преминати за достъп до финансов ресурс. В това рамкиране бизнес интегритетът има значение, защото помага на финансовите институции да избегнат негативни репутационни, финансови, правни и регулаторни последствия.

Надлежната проверка (due diligence) е от основно значение за начина, по който работят компаниите при въвеждането на антикорупционни стандарти и стандарти за добро управление.

Финансовите институции обърнаха и специално внимание, че следят за липсата или наличието на политики за дисциплинарни производства и всеобхватна политика за съответствие, политики за борба с подкупите и корупцията, системи за подаване и приемане на сигнали за нарушения и финансови одити.

Необходимо е бизнес интегритетът и антикорупционното портфолио да бъдат включени в политиките на компанията, да се вземат предвид икономическите и политически фактори, които влияят върху нивата и формите на риска. Информацията трябва непрекъснато да се актуализира и мониторира.

Ефективните програми за интегритет и съответствие трябва да бъдат заложени така, че да подкрепя и насочва бизнеса към вземане на решения в съответствие с ценностите на организацията, организационната структура, големина на компанията и оборот, както и с основните рискове за съответствие и регулиращите я разпоредби.