Transparency

На заседание на работна група към Министерство на правосъдието, на 30.11.2021 г., Асоциация „Прозрачност без граници“  представи своя проект на Закон за защита на лицата, които подават сигнали за нарушения. Работната група, в която Асоциацията също участва, има за цел въвеждане  на всички законови, подзаконови и административни разпоредби, необходими за постигане на съответствие на Българското законодателство с ДИРЕКТИВАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на съюза.

Представеният текст е разработван съвместно с екип от юристи, специалисти в различни правни области и верифициран от широк кръг лица, които ще бъдат засегнати от новите законови разпоредби.

Въпреки краткия срок, с който членовете на работната група разполагаха да се запознаят с текста, проектът получи добри отзиви от специалисти от различни звена на държавната администрация, както и от асоциации на представители на бизнеса. Приносът на Асоциация „Прозрачност без граници“  и на нейния изпълнителен директор – г-н Калин Славов към дейността на групата бяха отбелязани от министра на правосъдието г-н Иван Демерджиев.

Вижте, целия текст на проект на Закон за защита на лицата, които подават сигнали за нарушения на Асоциация „Прозрачност без граници“.

Въпроси и коментари относно създадения проект на Закон за защита на лицата, които подават сигнали за нарушения може да изпращате на електронен адрес: mbox@transparency.bg