Transparency

На 15 ноември 2023 г. Асоциация „Прозрачност без граници“  организира дискусия за получените резултатите от изследването „Индекс на местната система за почтеност“ за 2023 г. с представители на изследваните институции от Югоизточна България.

През ноември 2023 г. с представители на общините и изследваните сектори от Стара Загора, Пловдив, Пазарджик, Сливен, Ямбол, Бургас, Хасково, Кърджали, Смолян, Асоциация „Прозрачност без граници“ ще анализираме и дискутираме предварителните данни от изследването Индекс на местната система за почтеност за тази година.

Процесът на оценка в общините – областни центрове взима под внимание засиления  консултативен компонент, като се стреми да включи всички ключови участници на местно ниво, за генериране  на доказателства и ангажиране на широк кръг от заинтересовани страни.

Специален фокус в изследването е бизнес климатът в общините. Водени от нарастващия интерес към иновациите и предприемачеството, местните власти започнаха да насърчат растежа на нови стартиращи бизнеси. Това доведе до подкрепа за специални местни инициативи, като бизнес инкубатори, обучение по управление на бизнеса и др. Колкото и да са полезни тези инициативи, обаче, заинтересованите страни е добре да разработят програми за подкрепа на стартиращи компании и да проучат начините, по които могат да създават по-добри условия за всички.

Необходимо е още инструментите и политиките за прозрачност, почтеност и отчетност да бъдат съобразени със спецификата на изследваните сектори в отделните райони, така че да помагат на бизнеса и ключовите участници на местно ниво да посрещнат новите предизвикателства, свързани с доброто управление.

Повече информация за инициативата “Индекс на местната система за почтеност” вижте на нашия уебсайт.