Transparency

Асоциация „Прозрачност без граници“ в координация с Министерство на икономиката анонсира инициатива за промяна на Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България и по-конкретно Приоритет 4 „Повишаване прозрачността и отчетността на местната власт“.

Инициативата цели да обвърже достъпа до инвестиции и финансиране на общините с представянето им в механизма на разработения и апробиран от „Прозрачност без граници“ Индекс на Местната система за почтеност, който оценява качеството на управлението на местно ниво през призмата на прозрачност, отчетност и антикорупционни усилия. Общините с висока степен на интегритет ще имат приоритетен достъп до инвестиции и финансиране.

Индексът на Местната система за почтеност се прилага от АПГ от 2015 г. и не еднократно е демонстрирал позитивните резултати в стимулирането на общините към добро управление и ограничаване на корупционните практики чрез създаването на „приятелска“ конкуренция и обмяната на добри практики между тях.

Оценката на общините се прави по комплексен набор от показатели, включително по световно признати стандарти, като стандарти за управление на корупционния риск, стандарти за реакция на сигнали за нередности, включително и за корупция. Оценката ще се прави периодично, което ще поддържа духа на състезателност между общините. Основната цел е инвеститорите да могат да откроят най-привлекателните за инвестиране общини на базата на тяхното представяне в антикорупционните им усилия.

Чрез промените в правителствената стратегия за 2021 – 2027 г. и чрез въвеждането на позитивните стимули на инвестициите и финансирането се надяваме да въведем световни практики в доброто управление и да съдействаме за преодоляването на корупционните дефицити на местно ниво.

Повече информация за оценката на Местната система за почтеност вижте тук: http://lisi.transparency.bg/