Transparency

Приключи курса по Бизнес интегритет в магистърска програма „Отговорно и устойчиво бизнес управление“ в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Калин Славов, изпълнителен директор на Асоциация „Прозрачност без граници“ обучи студентите и ги запозна с подхода за прилагане на почтеността и етиката, като ключови условия за устойчив бизнес успех.

В рамките на проведените занятия в курса по Бизнес интегритет, студентите се запознаха с причините, поради които физическите лица трябва да действат етично и да правят бизнес почтено.

Това създава добри възможности за всеки студент да развие знания и умения за мерките, които бизнесът предприема, за да се придържа към определени бизнес стандарти, правила и регулации в своята работа, както и за прилагането им при започването на собствен бизнес.

Лекциите обхващат теми като корупция, етична инфраструктура, конфликт на интереси, понятия и роля на бизнес интегритета в съвременната фирмена култура, стандарти за управление на корупционния риск, както и новите правила за бизнеса относно въвеждането на „Закона за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения или публично оповестяващи информация“.

Курсът адресира етични въпроси и обяснява накратко как фирмите могат да допринесат за постигането на целите за устойчиво развитие, а централното му послание е, че бизнесът трябва да възприеме цялостен и мултидисциплинарен подход, за да поддържа бизнес стандарти и адресиране на етични въпроси и обяснява.

Допълнителна информация за инициативата “Бизнес интегритет” на Асоциация “Прозрачност без граници” може да следите на нашия уебсайт Business Integrity.