Transparency

  Проектът „Основи на демокрацията: противодействие на корупцията и доверие в политическите институции. Противодействие на корупцията – 2018: обществени очаквания и постигнати резултати“ е инициатива на Асоциация „Проозрачност без граници“, която се осъществява от началото на юни 2018 година, която се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация „Фридрих Еберт“, Бюро България.

  Основната цел на инициативата е да насърчи активното участие на гражданите при решаване на един от ключовите проблеми на функционирането на институциите и на демократичния процес в страната – незадоволителното състояние на борбата с корупцията. Тя ще бъде реализирана чрез формулиране на аналитична оценка на постиженията и дефицитите в областта по противодействие на корупцията през 2018 година. Изработването на оценка на състоянието на борбата с корупцията в България ще допринесе за преодоляване на съществени дефицити в две измерения:

  • Дефицити в капацитета и дейността на антикорупционните институции в страната;

  • Дефицити на демократичния процес в страната, породени от: ниската степен на доверие на гражданите в политическите институции; пасивност на гражданите относно ключови проблеми в управлението и липса на готовност за активно участие в политическия живот в България.

  Инициативата се основава на разбирането, че за преодоляването на посочения дефицит е необходимо интегрирането на обществените очаквания за справяне с корупцията (като един от водещите проблеми, които възпрепятстват развитието на страната), и експертното знание по проблема (което да служи като отправна точка за формулиране на политики в тази област и за по-активно участие на гражданите в политическия живот в България).

  Осъществяването на целите на проекта ще бъде реализирано чрез:

(1) изработването на аналитична оценка на очакванията към новото антикорупционно законодателство от антикорупционната агенция, която следва да заработи през 2018 г.,

(2) наблюдение на дейността на институциите и съпоставка с актуалните обществени очаквания относно приоритетните насоки за борба с корупцията и

(3) формулирането на предложения за бъдещи насоки за по-ефективна борба с корупцията.

  За осъществяване на инициативата се предвижда да бъдат осъществени следните ДЕЙНОСТИ:

  • Провеждане на социологическо изследване на тема „Обществени очаквания за противодействие на корупцията през 2018“, изследващо обществените очаквания за приоритетните насоки в борбата с корупцията (готовност на хората да противодействат на корупцията – причини за действие/бездействие; очаквания за ключови насоки, в които да се фокусират антикорупционните усилия). Предвиденото изследване е национално представително, с обхват на извадката около 1000 граждани, от всички категории социални групи и населени места от територията на цялата страната.

  • Мониторинг – експертна оценка на приложението на антикорупционното законодателство, в частност на първите действия конституирането на бъдещата антикорупционна агенция. Оценката ще бъде изработена от експертен опит на Асоциация „Прозрачност без граници“ и ще интегрира експертизата на организацията в тази област.

  • Изработване и публикуване на аналитичен материал (policy paper с работно заглавие „Противодействие на корупцията – 2018: обществени очаквания и постигнати резултати“), който съпоставя обществените очаквания и постигнатите резултати в борбата с корупцията през 2018 година и формулира предложения за необходимите насоки в антикорупционните политики.

  • Провеждане на две публични събития: пресконференция за представяне на резултатите от социологическото изследване и форум – дискусия за представяне на изработения аналитичен материал, интегриращ резултатите от изследването на обществените очаквания и от мониторинга на антикорупционната дейност на институциите).

  Резултатите от изследванията и аналитичният policy paper могат да послужат като отправна точка за осъществяване на бъдещи инициативи, фокусирани върху един от най-съществените проблеми на демократичния процес в България – ниската степен на доверие на гражданите в институциите и липсата на готовност за активно участие в политическия живот на страната.