Transparency

Проект „Изработване и застъпничество за въвеждане на Еталон за публичност и прозрачност в работата на съдилищата – гарант за обществено доверие и граждански контрол върху системата на правораздаването“

Инициативата на Асоциация „Прозрачност без граници“ се осъществява благодарение на финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Тя е финансирана от Оперативна програма „Добро управление“, по приоритетна ос „Прозрачна и ефективна съдебна система“, като част от процедура „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“. Периодът за изпълнение на проекта е 18 месеца, от 11.09.2017 до 11.03.2019 г. Общата стойност е 91 567,33 лв., от които 77 832,23 лв. европейско финансиране и 13 735,10 лв. национално съфинансиране.

Главната цел на проекта е повишаване доверието на гражданите в съдебната система чрез изграждане на среда за въвеждане на единен стандарт (еталон) за публичност и прозрачност в работата на съдилищата в Република България. Предвижда се тя да бъде постигната посредством реализирането на две специфични цели: 1) подобряване на експертния потенциал за въвеждане и използване на еталон за публичност и прозрачност в работата на съдилищата в Република България чрез адаптирането на водещи международни стандарти и пренасянето на добри практики; 2) подобряване на капацитета на обществените организации за граждански контрол върху прозрачността, публичността и отчетността на съдилищата.

Инициативата на Асоциация „Прозрачност без граници“ се осъществява в отговор на дефицити, посочвани неизменно в последните години в докладите на Европейската комисия за България по Механизма за сътрудничество и проверка, както и в изследванията на международната антикорупционна организация Transparency International: незадоволителна степен на публичност и почтеност в управлението на съдебната система, ниска степен на доверие на гражданите в системата на правосъдието, обществени възприятия за корупция, непрозрачност и неефективност в работата на съдебната система. В допълнение, едно от актуалните изследвания Асоциация „Прозрачност без граници“ – Индекс на местната система за почтеност, констатира разнородни, неефективни и несистемни практики за предоставяне на информация от съдилищата, което затруднява гражданите, бизнеса, медиите и обществените организации при осъществяване на тяхната дейност, защита на законните им права и интереси.

Настоящата инициатива е фокусирана върху формулирането на предложение, което може да даде адекватен отговор на констатираните проблеми. Тя е насочена към нуждата от единен стандарт за публично предоставяна информация от съдилищата за гражданите в реално време, който да способства за ефективен граждански контрол и повишаване на общественото доверие. Инициативата ще бъде реализирана чрез извършване на проучвания на водещите стандарти за прозрачност и публичност, оценка на дефицитите и постиженията на съдилища в страната в тази насока, създаване и промотиране на еталон за публичност и прозрачност в работата на съдилищата в България, както и развитие на капацитета за граждански контрол върху приложението на разработения еталон. Проектът включва дейности в пет ключови насоки:

ДЕЙНОСТ 1: „Изработване на Еталон за публичност и прозрачност в работата на съдилищата в Република България“

Основна цел на дейността е да се изработят основните параметри на Еталон за публичност и прозрачност в работата на съдилищата на базата на детайлно проучване на международните стандарти на Съвета на Европа и Венецианската комисия и добрите практики в прилагането им в три държави-членки на Европейския съюз.

В резултат от нейното изпълнение следва да бъде изработен Еталон за публичност и прозрачност в работата на съдилищата в Република България, който се основава на водещите международни стандарти за публичност и прозрачност в работата на съдилищата, на анализ на добрите практики в 3 държави-членки на ЕС.

ДЕЙНОСТ 2: „Оценка на прозрачността на съдилищата в България чрез публично предоставяната информация“

Основна цел на дейността е да състави първата по рода си Карта на прозрачността на съдилищата в България посредством оценка на съответствие на техните практики към Еталона за публичност и прозрачност. В тази връзка обект на изследване и оценка ще бъде информацията, предоставяна чрез официалните интернет страници на районните, окръжните, административните, апелативните съдилища, ВКС и ВАС.

В резултат на проучването се предвижда да бъде събрана количествена и качествена информация относно броя и профила на съдилищата, чиято практика съответства на Еталона за публичност и прозрачност, а също така и добрите практики за публичност, прозрачност и отчетност, реализирани от съдилища в България. В резултат на изследването и на последващия анализ ще бъде изработена актуална Карта на прозрачността на съдилищата в България по стандартизирани основни параметри на Еталона за публичност и прозрачност на съдилищата. Картата на прозрачността е документ, който следва да послужи като policy paper с предложение на препоръки и мерки за обществена дискусия и консултиране с бенефициентите по проекта за уеднаквяване на практиките и въвеждане на единен Еталон за прозрачност и публичност в работата на съдилищата в България.

ДЕЙНОСТ 3: „Насърчаване на обществената подкрепа за въвеждането на Еталона чрез консултиране със заинтересованите страни“

Основна задача на тази дейност е постигане на широка подкрепа от всички заинтересувани страни за въвеждането на Еталона за публичност и мотивиране на гражданското общество и професионалните и експертни организации да подкрепят и прилагат механизма за граждански контрол над процеса за въвеждане и приложение на Еталона в системата на съдилищата.

Дейността включва подготовка и организиране на широкоформатен консултативен форум – Национална кръгла маса с участието на представители на ВСС, професионални организации, неправителствени организации с експертиза в разглежданата област, граждани, бизнес и медии. Форумът следва да осигури поле за представяне и обсъждане на изработените Еталон за публичност и прозрачност в работата на съдилищата и Карта на прозрачността на съдилищата в България.

В резултат на тази дейност ще бъдат запознати широк кръг бенефициенти с възможностите, които Еталонът предоставя като средство за граждански и управленски контрол, като по този начин ще бъде създадена среда на подкрепа сред професионалната и експертна общност в България за въвеждането и изпълнението на Еталона.

ДЕЙНОСТ 4: „Обучение за граждански контрол върху публичността и прозрачността в работата на съдилищата и приложение на Еталона“

Дейността предвижда подготовка и провеждане на обучение на представители на граждански организации от областни центрове в страната за изграждане на умения за граждански мониторинг върху приложението на Еталон за прозрачност. Тя е насочена към постигане на целите на проектното предложение по повишаване ангажираността на гражданското общество в подкрепа на по-висока публичност и отчетност на работата на съдилищата и за по-активен граждански контрол върху тези процеси.

В резултат от нейното изпълнение ще бъдат обучени представители на най-малко 28 представители на граждански организации от областни центрове в страната, като посредством това ще бъде изграден/развит капацитет за провеждане на гражданско наблюдение и контрол върху стандартите за прозрачност, отчетност и публичност на съдилищата в България.

ДЕЙНОСТ 5: „Дейност за осигуряване на публичност на проекта чрез широка информация и активна комуникация със заинтересованите страни и обществеността“

Доколкото целта на проектното предложение е повишаване доверието на гражданите в съдебната система чрез изграждане на среда за въвеждане на единен стандарт за публичност и прозрачност в работата на съдилищата в страната, безспорно една от важните задачи на проектния екип ще бъде свързана с осигуряването на широка информация по проекта и активна комуникация, както с всички заинтересовани страни, така и с обществеността като цяло.

В тази връзка основен фокус на дейността ще бъде популяризирането на основните резултати по проекта – разработените Еталон за публичност и прозрачност на съдилищата и Карта на прозрачността на съдилищата в България. Неизменен елемент от тази дейност е и популяризирането на финансовата подкрепа от Европейския съюз, като се отчитат изискванията на релевантното европейско и национално законодателство.

В резултат от проактивния подход на работа се очаква да бъде акумулирана подкрепа от професионалната общност за изработения Еталон за публичност в работата на съдилищата. Наред с това се очаква да преодоляна негативната тенденция проблемите на съдебната реформа да бъдат обект на интерес единствено на малко на брой експертни граждански организации в столицата. В тази връзка активните граждански организации от страната ще бъдат информирани и привлечени като активен участник в процесите на повишаване на публичността и отчетността в съдебната система и на съдебната реформа като цяло. Чрез медийна и публична комуникация в национален и регионален мащаб се очаква да бъде постигната по-широка ангажираност на гражданското общество в подкрепа на мерките за по-висока публичност и отчетност на работата на съдилищата в България.