Transparency

В резултат на задълбочено и продължително проучване Икономическият и социален съвет (ECOSOC) на ООН прие специален консултативен статут за Асоциация „Прозрачност без граници“.

ECOSOC  е един от шестте основни органа на ООН. Той подпомага Общото събрание в насърчаването на международното икономическо и социално сътрудничество и развитие.

Икономическият и социален съвет на ООН е централен форум за обсъждане и решаване на международни социални и икономически въпроси, както и за уточняване на политически препоръки, адресирани към държавите-членки и системата на ООН.

Съгласно Хартата на ООН ECOSOC отговаря за насърчаването на по-висок стандарт на живот, пълна заетост и икономически и социален напредък, идентифициране на решения за международни икономически, социални и здравословни проблеми, улесняване на международното културно и образователно сътрудничество и насърчаване всеобщо зачитане на правата на човека и основните свободи.

От 1989 г. досега само четири организации в България са получавали консултативен статут в ECOSOC, като Асоциация „Прозрачност без граници“ е единствената в нашия сектор.

Това дава възможност и отговорност на Асоциация „Прозрачност без граници“ да участва в официалните срещи и събития на Съвета, функциониращите комисии към него и други помощни органи. Нашият екип също така има задачата да изпраща писмени становища преди сесиите, да прави устни изявления, да се среща с официални делегации и други представители на НПО, да участва в дебати, интерактивни диалози, панелни дискусии и неформални срещи.

Сътрудничеството на Икономическия и социален съвет на ООН с Асоциация „Прозрачност без граници“ ще допринесе за разработването на политики и за постигането на целите за устойчиво развитие. Като член на ECOSOC, Асоциация „Прозрачност без граници“ ще може пълноценно да участва в даването на мнения и становища, особено, когато става въпрос за теми, обсъждащи гражданските права, корупцията и върховенство на правото.

Като организация със специален статус към Съвета, Асоциация „Прозрачност без граници“ ще предоставя експертни анализи по антикорупционни въпроси и политики за добро управление на съвета, ще спомага за наблюдението и въвеждането на международни споразумения, ще работи за повишаване на обществената осведоменост по въпросите на ООН.