Transparency
Пактът за почтеност представлява тристранен договор между възложителя (публична институция) и участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка, и външен независим наблюдател. Въз основа на този договор се...