Transparency

От добри практики към ефективни антикорупционни политики

Проектът е инициатива на Асоциация “Прозрачност без граници”, която се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет” на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Неговото реализиране започва от началото на септември 2008 година.

Проектът има за цел да повиши капацитета и създаде условия за активното включване на структурите на гражданското общество и администрацията на местно и областно ниво в противодействието на корупцията и в усилията за реформиране на държавните институции в посока към по-голяма ефективност, прозрачност и отчетност.

Основните цели на проекта са:

– да създаде ресурси за повишаване информираността и практическите умения на структурите на гражданското общество и администрацията на местно и областно ниво по темите, свързани с корупцията и възможностите за превенция и противодействие чрез участието в изработване и приложение на конкретни политики и практики на граждански контрол, мониторинг и повишаване отчетността в работата на администрацията;

–  да създаде капацитет на структурите на гражданското общество и администрацията на местно и областно ниво за разработване на конкретни стратегии и проектни предложения за включване в изпълнението на заложените в Оперативна програма Административен капацитет приоритетна ос І „Добро управление” подприоритети;

–  да повиши уменията за партньорство между структурите на гражданското общество и администрацията в Република България.

Антикорупционни компоненти в експортните стратегии

Антикорупционни компоненти в експортните стратегииВ изпълнение на договор за извършване на анализи по проект № BG161PO003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на...

Прилагане на принципите на прозрачност и почтеност в държавната администрация

Прилагане на принципите на прозрачност и почтеност в държавната администрация Файлове оценка Изследването е проведено от Асоциация “Прозрачност без граници”...

Публична администрация

Една от най-важните насоки в дейността на Асоциация „Прозрачност без граници” е реформата в публичната администрация. В тази връзка следва...

Прозрачност и отчетност на администрацията на национално и местно ниво

Прозрачност и отчетност на администрацията на национално и местно нивоПроект “От добри практики към ефективни антикорупционни политики: партньорството между структурите...

От добри практики към ефективни антикорупционни политики

От добри практики към ефективни антикорупционни политики Файлове conflict_interest_limitation  Проектът е инициатива на Асоциация “Прозрачност без граници”, която се осъществява с...

Гражданското общество и държавните институции – водещ партньор TI – Хърватия

Гражданското общество и държавните институции – водещ партньор TI – ХърватияПроект „Гражданското общество и държавните институции: партньори в повишаването на прозрачността...