Transparency

Една от най-важните насоки в дейността на Асоциация „Прозрачност без граници” е реформата в публичната администрация. В тази връзка следва да се отбележи приносът на организацията в анализа, мониторинга и трансфера на чуждестранен опит по превенция, противодействие на корупцията и добро управление. В тази връзка следва да се отбележи темата за конфликта на интереси, гражданското участие и независимото гражданско наблюдение на дейността на администрацията на всички нива (местна, регионална и национална).

Прилагане на принципите на прозрачност и почтеност в държ. aдмин.
Повишаване на прозрачността в работата на българската публична администрация
Прозрачност и отчетност на администрацията на национално и местно ниво
От добри практики към ефективни антикорупционни политики
Укрепване на капацитета за сътрудничество между институциите
Гражданското общество и държавните институции - водещ партньор TI – Хърватия
Установяване на "конфликт на интереси" в държавната администрация
Антикорупционни компоненти в експортните стратегии
Намаляване на корупцията в общинските съвети