Transparency

Намаляване на корупцията в общинските съвети

Намаляване на корупцията и повишаване на прозрачността в работата на Общинските съвети в България.

Този проект на асоциация “Прозрачност без граници” бе осъществен в 7 български общини в периода септември 1999 – октомври 2000 г. с финансовата подкрепа на програма “Местно самоуправление” на Институт “Отворено общество” – Будапеща.

Негова цел бе да се идентифицират генериращите корупция дейности в работата на Общинските съвети – основните органи на местното самоуправление в България. Реализацията на проекта премина през 3 етапа:

  • анализиране на документацията на Общинския съвет и публикациите в местната преса;
  • дискутиране във фокус-групи с участието на общински съветници и представители на местните общности за определяне на основните социални групи и сфери, обект на корупционен натиск;
  • провеждане на социални експерименти за разрешаване на типични случаи на корупция в 3 от 7-те общини.

Като краен продукт бяха публикувани Аналитичен обзор и Наръчник за ефективно застъпничество, съдържащи освен изводите от проекта и актуална информация за дейността на Общинските съвети и стъпките за гражданско участие в процеса на изработване и реализиране на общинската политика.

Антикорупционни компоненти в експортните стратегии

Антикорупционни компоненти в експортните стратегииВ изпълнение на договор за извършване на анализи по проект № BG161PO003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на...

Прилагане на принципите на прозрачност и почтеност в държавната администрация

Прилагане на принципите на прозрачност и почтеност в държавната администрация Файлове оценка Изследването е проведено от Асоциация “Прозрачност без граници”...

Публична администрация

Една от най-важните насоки в дейността на Асоциация „Прозрачност без граници” е реформата в публичната администрация. В тази връзка следва...

Прозрачност и отчетност на администрацията на национално и местно ниво

Прозрачност и отчетност на администрацията на национално и местно нивоПроект “От добри практики към ефективни антикорупционни политики: партньорството между структурите...

От добри практики към ефективни антикорупционни политики

От добри практики към ефективни антикорупционни политики Файлове conflict_interest_limitation  Проектът е инициатива на Асоциация “Прозрачност без граници”, която се осъществява с...

Гражданското общество и държавните институции – водещ партньор TI – Хърватия

Гражданското общество и държавните институции – водещ партньор TI – ХърватияПроект „Гражданското общество и държавните институции: партньори в повишаването на прозрачността...