Transparency

Проект “Укрепване на антикорупционния капацитет на Прокуратурата”

Проектът „Укрепване на антикорупционния капацитет на Прокуратурата на Република България е реализиран с финансовата подкрепа на Фонда за институционално развитие за борба с корупцията на Световната банка. Той е инициатива на Прокуратурата на Република България, която е осъществена в партньорство с Асоциация „Прозрачност без граници” в периода юли 2009 – септември 2010 година.

Целта на проекта се състои в укрепване на капацитета и ефективността на Прокуратурата на Република България да осъществява мониторинг и противодействие на корупцията, включително сред прокурорите. В изпълнение на тази инициатива българското национално представителство на международната антикорупционна организация Transparency International осъществи:

– социологическо изследване сред прокурори и граждани, въз основа на което е изработен обширен анализ на тема „Ефективно противодействие на корупцията. Етика и професионализъм в дейността на прокуратурата”. Изследванието има за цел да установи резултатите от предприеманите от Прокуратурата на Република България реформи и да проследи промяната на обществените схващания и нагласи относно ефективността от антикорупционните усилия на Прокуратурата на Република България;

–  документален филм, отразяващ работата по осъществяване на проекта и основните постижения от реализираната инициатива;

–  разработи обучителна програма и проведе поредица от обучителни семинари, фокусирани върху въпросите за професионално-етичните стандарти в работата на магистратите, подходи за ефективно сътрудничество при разследване на корупционни престъпления и проблеми на междуинституционалното сътрудничество в тази област;

– създаде каталог за най-добрите практики за противодействие на корупцията в страните от Европейския съюз, Съединените американски щати и други държави]

– заключителна конференция за представяне на основните резултати от извършаната работа по проекта.

„Изграждане на капацитет за ефективно управление и повишаване компетентността на специализираните прокуратури”

Експертно-аналитичната дейност бе структурирана в три основни насоки на дейност:  Изследване и анализ на кадровата обезпеченост, степента на специализация, нуждите от повишаване на квалификация и оптимизиране на управлението на магистратите от специализираните прокуратури” (осъществени през 2012 година);

 Проучване и анализ на прилаганите добри практики в управлението повишаването на квалификацията на прокурорите в държави-членки на ЕС със сходни специализирани прокуратури (осъществени през 2012 година);

Изработване на обучителна стратегия и справочник за борба с организираната престъпност (осъществени в края на 2012 година и началото на 2013 година).

В първия етап от дейността бе извършена независима външна експертна оценка на кадровата обезпеченост, степента на специализация, нуждите от повишаване на квалификация и оптимизиране на управлението на магистратите от Специализираната прокуратура и Апелативната специализирана прокуратура за организираната престъпност. Изследователската дейност бе насочена към намиране на решения и въвеждане на модерни методи за управление и повишаване на квалификацията на прокурорите и следователите от специализираните прокуратури. Също така, бяха осъществени сравнителни изследвания и проучване на опита на четири държави-членки на ЕС, които имат сходни специализирани структури за разследване на организираната престъпност.

Извършените изследвания и анализи послужиха за осъществяване на стратегии и политики за развитие на институционалния капацитет на прокуратурата, а в по-общ план – за подобряване на ефективността на наказателното производство по делата, свързани с организираната престъпност. В конкретен план, резултатите от извършените изследвания послужиха като отправна точка за реализиране на другите две дейности от инициативата: проучване на опита на четири държави-членки на ЕС, в които са изградени специализирани структури за наказателно преследване на организирана престъпност, както и разработване на обучителна стратегия и учебно помагало за борба с организираната престъпност.

През 2013 година дейността бе фокусирана върху изработване на обучителна стратегия и на справочник за борба с организираната престъпност. Обучителната стратегия за управление и повишаване на компетентността на специализираните структури на Прокуратурата е документ, предлагащ основните насоки на дейности, които съдействат за развитие на институционалния капацитет на специализираните структури на прокуратурата. Тя формулира общите и специфичните цели на обучение на прокурорите от специализираните звена, основните подходи за реализиране на обучителна дейност, основните типове обучения и тематичните структури, които следва да бъдат осъществени в процеса на институционално изграждане на тези звена. Съществени компоненти към обучителната стратегия са двете обучителни програми, които могат да бъдат използвани като инструменти за осъществяване на общите цели на стратегията, така и за провеждане на обучителни семинари по проекти на прокуратурата. Другият компонент от експертно-аналитичната дейност на Асоциация „Прозрачност без граници” бе изработването на Справочник за борба с организираната престъпност. Справочникът бе разработен от водещи специалисти в областта на наказателното, наказателно процесуалното права и криминалистиката. Той бе използван като инструмент за обучение и повишаване на квалификацията на прокурорите от специализираните звена на прокуратурата. Разработеният аналитичен продукт е с обем над 600 страници и е структуриран в няколко основни части, които представят детайлна информация относно правната регламентация на борбата с организираната престъпност в България, модели и правила за работа по дела за организираната престъпност, както и информация относно опита на специализирани структури за борба с организираната престъпност в някои държави-членки на Европейския съюз.  Въз основа на разработеното ръководство експерти на Асоциация „Прозрачност без граници” участваха в обучителния екип, който през есента на 2013  година проведе поредица от обучителни семинари за представители на  специализираните структури за борба с корупцията и организираната престъпност, които бяха изградени през 2012 година в Прокуратурата на Република България.

Резултатите от изследванията и изработеното ръководство бяха представени на конференция на тема „Противодействие на организираната престъпност и свързаните с нея престъпления”, която бе организирана от Прокуратурата на Република България на 18 септември 2013 година.

Укрепване на общественото доверие към съдебната система (2001-2002)

Укрепване на общественото доверие към съдебната система (2001-2002) Файлове Етичен-кодекс Проект “Укрепване на общественото доверие към съдебната система чрез внедряване...

Граждански контрол върху вещите лица

Граждански контрол върху вещите лица Файлове Вещите лица в България Инициативата “Граждански контрол върху дейността на вещите лица”, включена в...

Укрепване капацитета на прокуратурата за противодействие на корупцията (2003-2005)

Укрепване капацитета на прокуратурата за противодействие на корупцията (2003-2005) Файлове publication_48_1 Инициативата на Асоциация “Прозрачност без граници” беше осъществена в...

Оценка на ефекта от въвеждане на антикорупционни политики и практики в съдебната система

Оценка на ефекта от въвеждане на антикорупционни политики и практики в съдебната система Файлове Оценка_антикорупционни политики_съдебна система Завършилият декември 2004...

Проект “Укрепване на антикорупционния капацитет на Прокуратурата”

Проект “Укрепване на антикорупционния капацитет на Прокуратурата”Проектът „Укрепване на антикорупционния капацитет на Прокуратурата на Република България е реализиран с финансовата...

Броене до безнаказаност- давностни срокове

Броене до безнаказаност- давностни срокове Файлове davnostni-srokove  През 2011 година Transparency International приключи работата по 16-месечен проект за изследване на...