Transparency

Укрепване на общественото доверие към съдебната система (2001-2002)

Файлове

Проект “Укрепване на общественото доверие към съдебната система чрез внедряване на Етичен кодекс на служителите в съдебната администрация” бе осъществен май 2001- юни 2002 г. в две пилотни Окръжни съдилища в страната – София и Варна.

С цел въвеждане на механизми за вътрешен контрол срещу корупционни практики и повишаване авторитета на съдебната власт се извърши контент-анализ на публикации в местната преса, проведоха се фокус-групи и се откриха граждански приемни за подаване на сигнали и жалби, които показаха общественото възприятие на проблема. Анализирана бе и действащата национална и международна правна уредба, след което бяха изготвени препоръки за промени и допълнения в националното законодателство с оглед хармонизирането му с международните стандарти.

Като краен продукт бе разработен и тестван проект на Етичен кодекс (Кодекс за поведение) на служителите в съдебната администрация заедно с обучителна методология за неговото практическо внедряване.

Укрепване на общественото доверие към съдебната система (2001-2002)

Укрепване на общественото доверие към съдебната система (2001-2002) Файлове Етичен-кодекс Проект “Укрепване на общественото доверие към съдебната система чрез внедряване...

Граждански контрол върху вещите лица

Граждански контрол върху вещите лица Файлове Вещите лица в България Инициативата “Граждански контрол върху дейността на вещите лица”, включена в...

Укрепване капацитета на прокуратурата за противодействие на корупцията (2003-2005)

Укрепване капацитета на прокуратурата за противодействие на корупцията (2003-2005) Файлове publication_48_1 Инициативата на Асоциация “Прозрачност без граници” беше осъществена в...

Оценка на ефекта от въвеждане на антикорупционни политики и практики в съдебната система

Оценка на ефекта от въвеждане на антикорупционни политики и практики в съдебната система Файлове Оценка_антикорупционни политики_съдебна система Завършилият декември 2004...

Проект “Укрепване на антикорупционния капацитет на Прокуратурата”

Проект “Укрепване на антикорупционния капацитет на Прокуратурата”Проектът „Укрепване на антикорупционния капацитет на Прокуратурата на Република България е реализиран с финансовата...

Броене до безнаказаност- давностни срокове

Броене до безнаказаност- давностни срокове Файлове davnostni-srokove  През 2011 година Transparency International приключи работата по 16-месечен проект за изследване на...