Transparency

Най-голямото световно проучване на общественото мнение относно разпространението на корупцията показва, че 1 от всеки 4 човека са платили подкуп през последните 12 месеца.

 

Най-голямото световно проучване на общественото мнение относно разпространението на корупцията показва, че 1 от всеки 4 човека са платили подкуп през последните 12 месеца.

Повече от един на всеки двама респонденти смята, че нивoтo на корупция сe e увеличилo през последните две години, сочи най голямото световно проучване на общественото мнение относно корупцията, изготвено от Transparency International. Въпреки това, участниците в проучването са твърдо убедени, че техните лични действия са от значение и имат волята да предприемат мерки срещу злоупотребите.

Световният корупционен барометър – 2013 представлява проучване на оценките на 114, 000 човека от 107 държави и показва, че корупцията е широко разпространена. 27 % от респондентите са плащали подкуп във връзка с достъпа до обществени услуги и институции през последната година, което разкрива липса на подобрение в сравнение с предишни проучвания.

Най-силно засегнат сектор от корупция в България е съдебната система. Стойността на нейния индекс е 4,4. Сравнението с предишни издания на Барометъра показва негативна тенденция в оценката – в последното изследване на Световния корупционен барометър стойността на оценката на съдебната система е 4,3 (при максимална стойност от 5, която е показател за изключително сериозен проблем с корупцията в този сектор, и минимална стойност от 0 – показател за липса на корупция).

Водещи места в изследването за България имат също здравеопазване (4,2) и политически партии (също с оценка 4,2). Докато политическите партии „традиционно” се намират в челните позиции на класацията, то секторът на здравеопазването е включен за първи път и получава силно негативна оценка. Най-добра оценка получават образованието (3,4), неправителствените организации (3,2) и въоръжените сили (2,9).

В общоевропейски сравнителен план изследването откроява следната специфика: докато за целия ЕС водещо място в негативната класация заемат политическите партии, в България (както и в Словакия) институциите от съдебната власт са оценени като най-силно натоварени с корупционен риск. Изследването затвърждава тенденцията, установена и в предходни изследвани, че в България продължава да бъде най-сериозен корупционният риск в съдебната система и в дейността на политическите партии.

Изследването показва и нарастване на критичните оценки на българските граждани относно усилията на институциите за противодействие на корупцията – докато през 2010 година общо 42% от гражданите са оценявали като много ефективни или относително ефективни тези действия, то през 2013 година само 16 % от гражданите оценяват антикорупционните действия на правителството като ефективни.

Световен барометър 2021

Страните от Европейския съюз са известни с това, че са богати, стабилни и демократични. Ясният им имидж обаче се омаловажава...

Световен барометър 2016

Настоящият доклад изследва начина, по който корупцията присъства в живота на хората. Резултатите от изследването на Transparency International са получени...

Световен барометър

Файлове   Световен барометър Изследването на Transparency International “Световен барометър за корупцията” се изработва на базата на пакет от въпроси, зададени в...

Световен барометър 2013

Най-голямото световно проучване на общественото мнение относно разпространението на корупцията показва, че 1 от всеки 4 човека са платили подкуп...

Световен барометър 2010

Световен барометър 2010 Файлове Презентация СБ 2010Изследването СБ 2010 Световен барометър Световният корупционен барометър е изследване на общественото мнение за...

Световен барометър 2009

Световен барометър 2009 Файлове Изследването СБ 2009 Световен барометър Световният корупционен барометър на Transparency International представлява глобално проучване на общественото...