Transparency

Защита на разобличителите в България

Защо е важно

Подаването на сигнали е изключително важен инструмент за разобличаване на корупция, измама, безстопанственост и други нарушения, които застрашават обществената сигурност, здравето на населението, финансовия интегритет, околната среда и върховенството на правото. В антикорупционните изследвания има редица примери, при които информацията получена чрез сигнал, е спомогнала за установяването и предотвратяването на действия, които биха имали неблагоприятни последици за обществото. В този смисъл не би било пресилено да се каже, че сигналите са един от най-ефикасните инструменти за разкриването и наказването на корупционно поведение и нередности.

Разкривайки информация за нередности, подателите на сигнали са допринесли за спасяването на безброй животи и милиарди публични средства. В същото време те често поемат висок личен риск. Те могат да пострадат като бъдат подложени на различни форми на дискриминация и преследване, в това число уволнение, съдебно преследване, арест, заплахи, физически и психически тормоз и други.

Добрата защита от подобни неблагоприятни последици стимулира подаването на сигнали и спомага за предотвратяването на нарушения и разкриването на корупционни практики. Докато липсата на такава може да постави един човек пред нелекия избор да защити обществения интерес, като сигнализира за корупция или за друго нарушение, поемайки личен риск от възмездие.

Инициативи на Асоциация „Прозрачност без граници“, насочени към създаване на ефективна система за защита на лицата, съобщаващи за нередности в България в периода 2023-2017 г.

Асоциация „Прозрачност без граници“ продължава своята работа за създаване на ефективна система за защита на лицата, съобщаващи за нередности в България. През 2022 г. стартира и проектът „Speak Up Europe“. Той насърчава европейските граждани в 4 държави от ЕС – България, Италия, Словения и Унгария да подават сигнали за нарушения и нередности пред публични, частни и граждански организации, които могат да предприемат действия, за да предотвратяват корупцията във високорискови зони от ЕС. Проектът е финансиран от Европейската комисия, Фонд „Вътрешна сигурност – Полиция“.

Проектът цели лицата, които подават сигнали за нередности, както и всички други граждани да имат достъп до практични онлайн платформи, за да съобщават на организациите на гражданското общество за корупция във високорискови зони и да получават техническа помощ, съвети и консултации, както и националните органи, публичните институции и бизнеса, работещи в области с висок риск от корупция да прилагат механизми за подаване на сигнали, които са в съответствие с най-добрите международни и европейски практики.

Проектът се финансира от фонд „Вътрешна сигурност“ на Европейския съюз – Полиция. Партньори по проекта включват TI България, TI Унгария, TI Италия, TI Словения и Whistleblowing Solutions.

През 2023 г. работата ни се фокусира върху проследяването на прилагането на българското законодателство за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, което беше прието в началото на 2023 г. и влезе в сила на 4 май 2023 г. Екипът на Асоциацията популяризира системата за събиране на данни  (Salesforce), както и  насърчава подаването на сигнали за нарушения или корупция чрез платформата ALAC Globaleaks.  Насочихме своята информационна и комуникационна кампания към българските граждани, предоставяйки им актуална информация за прилагането на новото законодателство, техните права, както и насърчаването им защо е важно да се подават сигнали. Екипът на Асоциация „Прозрачност без граници“ създаде инструмент за публични и частни организации, който може да се използва от всички заинтересовани страни и да се прилага от организациите като част от техните вътрешни процедури.

През 2022 г. експертите на Асоциацията бяха част от работната група за изготвяне на законопроекта за защита на лицата, съобщаващи за нередности като предоставяха техническа подкрепа и се застъпваха за пълно въвеждане на стандартите, регламентирани в Директива (ЕС) 2019/1937. Проведохме поредица от срещи с Министерство на правосъдието, както и с Комисията по правни въпроси към Народното събрание, Комисията за защита на личните данни, международните и български бизнес асоциации в България за подобрения на законопроекта и най-вече за частта, която се отнася за бизнеса.

Асоциация „Прозрачност без граници“ продължава работата си по застъпничество и комуникация с всички заинтересовани страни за приемането на всеобхватен закон. Екипът работи с бизнеса и бизнес асоциациите, за да подпомогнем създаването на вътрешни механизми за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения.

Асоциация „Прозрачност без граници“ стана част от Whistleblowing International Network.

Като асоцииран член на Whistleblowing International Network (WIN)  – международна мрежа от неправителствени организации, работещи за защитата и подкрепата на лицата, съобщаващи за нередности, Асоциация „Прозрачност без граници“ има възможност да работи с редица други европейски неправителствени организации  за застъпничество, обмяна на опит и повишаване на осведомеността на гражданското общество в България и Европа.

В периода 2020-2021 г. работихме активно за въвеждането на ефективна национална система за защита на лицата, съобщаващи за нередности.

През 2019 г. направихме анализ и пътна карта за транспониране на Директивата в националното законодателство.

В периода 2017 – 2018 усилията ни бяха насочени преди всичко към създаване на среда и предпоставки за приемане на национално законодателство.

Дейностите на нашата организация съвпаднаха по време с подобен процес на европейско ниво – приемането на европейската Директива относно защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза (Директива (ЕС) 2019/1937), с която се въвеждат минимални европейски стандарти за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности.

Асоциацията работи активно с представители на публичния и частния сектор, академичната общност, медиите и други организации на гражданското общество, за да насърчи и осигури въвеждането на ефективна система за защита на лицата, съобщаващи за нередности в България, която също така да отговаря на европейските и международни стандарти и най-добри практики.  

 Асоциация „Прозрачност без граници“ участва и в инициативата EU Whistleblowing Meter,  която проследява напредъка по транспонирането на Директивата във всички държави от ЕС.

Вижте още

Директива (ЕС) 2019/1937 относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза

Позиция на Асоциация “Прозрачност без граници” относно процеса на приемане и несъответствия в подзаконовите нормативни актове, регламентиращи защитата на лицата, сигнализиращи за нередности в страната

Асоциация “Прозрачност без граници” изпрати становище относно проект на наредбата за воденето на регистъра на сигналите от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения

Народното събрание прие закона за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения

Нов проект на закон за Whistleblower-ите, но със старите проблеми

Настояваме правителството да внесе незабавно, повторно законопроекта за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения

Отворено писмо относно предстоящо второ четене на Законопроекта за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения

 Петиция относно законопроект за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Становище на Асоциация „Прозрачност без граници“ относно проект на Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Отворено писмо – позиция относно подхода за обсъждане и приемане на Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

До кога ще липсва закон за защита на whistleblowers в България?

Законодателство за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения в България – кога?

Асоциация „Прозрачност без граници“ представи своя проект на Закон за защита на лицата, които подават сигнали за нарушения